Katedra cestovního ruchu
Navigace
Publikováno: 1. 3. 2024 09:31
Autor: Kateřina Krejčí

Cestovní ruch

Charakteristika studijního programu

Standardní délka studia 6 semestrů, ukončení titulem Bc.

Garant studijního programu: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Základním cílem studia je poskytnout studentům prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v ekonomické oblasti, použitelné v různých oblastech cestovního ruchu i v dalších činnostech. Hlavní důraz je přitom kladen na praktickou použitelnost získaných poznatků. Zaměření studia vychází z nezbytných teoretických základů a je doplňováno o praktické zkušenosti absolvováním odborných praxí. Široká nabídka volitelných předmětů umožňuje specializaci na jednotlivé oblasti cestovního ruchu (cestovní kanceláře a agentury, hotely, informační centra, státní správu, krajské úřady) a zvyšuje šance k dalšímu studiu nebo umožňuje úspěšné zařazení absolventa do praxe. Tato nabídka je ovlivňována některými trendy blízké budoucnosti vycházejícími z regionálního členění republiky, např. důrazem na rozvoj regionů při transformaci veřejné správy a rozšířením kontaktů mezi regiony v rámci sjednocené Evropy. Studijní program Cestovní ruch umožní absolventům zařazení do praxe právě v těchto perspektivních oblastech. Cílem studia je umožnit studentům získat odborné znalosti a dovednosti potřebné pro řešení specializovaných úkolů v praxi. Absolventi oboru se uplatní na všech pracovištích cestovního ruchu, popř. mají možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech.

Profil absolventa

Dovednosti a schopnosti absolventa a možnosti uplatnění
 • Řídící činnosti podnikatelských a veřejnosprávních subjektů, činnosti související se založením a chodem podnikatelského subjektu
 • Komunikace v pracovním týmu, koordinace pracovních postupů a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku
 • Koordinace činností různých podnikatelských a veřejnosprávních subjektů činných v cestovním ruchu na úrovni města, regionu, státu
 • Odborné činnosti ve službách aktivního a pasivního cestovního ruchu s ohledem na specifika jednotlivých teritorií, národností a zájmových skupin
 • Používání základních nástrojů řízení v oblasti pracovněprávních vztahů
 • Plánování činností, sestavování rozpočtů a vyhodnocování dosažených ekonomických výsledků
 • Využívání integrovaných informačních systémů a dalších informačních technologií při poskytování služeb cestovního ruchu
 • Činnosti průvodců a delegátů
 • Orientace v právních normách a předpisech cestovního ruchu, kvalitní ovládání právních základů vedení účetnictví
 • Analýza finančních situací, včetně základních daňových otázek, a vyhledání optimálních řešení
 • Střediskové řízení firmy z pohledu manažerského i nákladového, včetně dopadů na účetní a daňový systém
 • Aplikace marketingového řízení v oblasti cestovního ruchu
 • Uplatnění se v oblasti personálního a finančního managementu institucí veřejné správy (informační středisko, kulturní památka, odbory cestovního ruchu městských a krajských úřadů) nebo různých typů podniků působících v cestovním ruchu

Specializace

Od akademického roku 2010/2011 jsou studentům oboru Cestovní ruch nabízeny specializace:
 • Podnikání v cestovním ruchu
 • Šetrné formy cestovního ruchu
 • Management volného času
 • Lázeňství a wellness
 • Veřejná správa v cestovním ruchu
 • Kulturní cestovní ruch
 • Informační systémy v cestovním ruchu

Pozn.: Uvedené specializace jsou nabízeny studentům prezenčního i kombinovaného studia. Předměty specializací jsou volitelné a jsou zařazovány do výuky především podle zájmu studentů. Nelze se ale vyhnout určitým omezením v nabídce (personální a finanční možnosti katedry apod.). Absolvování specializací není pro studenty povinné.

Další informace k programu

Studium programu Cestovní ruch je zakončeno státní zkouškou ze studijního programu a obhajobou bakalářské práce - další informace naleznete v menu Státní závěrečné zkoušky.

Výuka je zajišťována akademickými pracovníky katedry, externími učiteli z jiných vysokých škol a odborníky z praxe. Katedra spolupracuje s obdobnými katedrami v České republice i v zahraničí a podílí se na zajišťování domácí a zahraniční praxe studentů.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...