Katedra cestovního ruchu
Navigace
Publikováno: 1. 3. 2024 09:32
Autor: Kateřina Krejčí

Operační programy EU

Katedra cestovního ruchu VŠPJ se v roce 2022 podílela na řešení dvou česko-rakouských projektů. V projektu ATCZ217 pokračují v současnosti aktivity v rámci udržitelnosti.

1. Digitalizace v cestovním ruchu

ATCZ217

Název projektu:

Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu/Zusammenarbeit der Institutionen in Vysočina und Oberösterreich bei der Unterstützung der Qualifizierungserhöhung - Digitalizace v cestovním ruchu/Digitalisierung im Tourismus

Dotační titul:

Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014–⁠2020

Období realizace:

1. 1. 2020 - 30. 11. 2022

Anotace:

Společnou výzvou pro projekt je vytvoření nové aktivní sítě veřejných institucí v oblasti digitalizace a přispění ke zlepšení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a poskytovateli veřejných služeb v oblasti kulturního cestovního ruchu (CR) v regionech Vysočina a Horní Rakousko. Cílem projektu je zahájit zcela novou systematickou přeshraniční spolupráci vysokoškolských pracovišť - Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen VŠPJ), Johannes Kepler Universität Linz (dále jen JKU) s organizacemi zprostředkovávajícími kulturní dědictví AT-CZ regionu široké veřejnosti –  Vysočina Tourism a Verbund OÖ Museen. Spolupráce bude založena na výměně zkušeností přinášející prospěch pro všechny partnery a na společné aktivitě v oblasti vzdělávání v digitalizaci v kulturním CR (tj. efektivní využití moderních online nástrojů, např. webových stránek, sociálních médií aj. pro potřeby organizací kulturního CR).

Projektové aktivity umožní díky aktivní spolupráci všech projektových partnerů:
a) Společné vytvoření přeshraničního vzdělávacího semináře „Muzeum a cestovní ruch“. V Horním Rakousku nabízí JKU od roku 2007 odborný seminář, který bude zcela inovován, zaměřen na téma digitalizace a bude realizován společně projektovými partnery na AT i CZ území. V rámci programového území se jedná o zcela inovativní vzdělávací záměr. Potenciál institucí kulturního CR (např. muzeí) nebývá plně využit, pracovníci často postrádají znalosti potřebné k efektivní propagaci služeb institucí směrem k široké veřejnosti. Vzdělávání pracovníků povede k síťování institucí a posílení jejich spolupráce, dojde k zatraktivnění muzeí a zvýšení jejich návštěvnosti. V rámci projektu proběhne společná pilotní výuka inovovaného semináře, který bude certifikován organizací ICOM (International Council of Museums).

b) Společné vytvoření nového předmětu v anglickém jazyce na téma digitalizace v kulturním CR na VŠPJ a jeho společnou pilotní výuku. Od roku 2019 nabízí JKU řadu předmětů zaměřených na digitalizaci v CR. Obsah těchto předmětů bude zpřístupněn VŠPJ, dojde k náslechům akademiků VSPJ ve výuce vybraných předmětů na JKU a následně všichni partneři navrhnou strukturu nového předmětu tak, aby byl přizpůsoben českým podmínkám a odpovídal potřebám praxe AT-CZ regionu. Předměty JKU budou  inovovány o poznatky získané na CZ území.

Vedoucí projektu:

RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka:

225 161,91 €

Partneři projektu:

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Johannes Kepler Universität Linz
Verbund OÖ. Museen
Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Internetové stránky:

https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz217_digitalizace-v-cestovnim-ruchu_digitalisierung-im-tourismus

 

2. Partnerstvím měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje

 

KPF-02-220

Název projektu:

Partnerstvím měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje
Städtepartnerschaften zur Stärkung grenzüberschreitender Regionalentwicklung

Dotační titul:

Fond malých projektů Rakousko-Česká republika v rámci Programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Období realizace:

1. 8. 2021 - 31. 10. 2022

Anotace:

Součástí "návratu Česka do Evropy" se staly partnerské vztahy mezi městy. V česko-rakouském pohraničí lze zčásti navázat na historické sounáležitosti, jejich rozsah a kvalita však může být některými událostmi zatížena. Aktuálně je v neúplném přehledu evidováno 30 měst krajů Jihočeského, Vysočina a Jihomoravského s institucionalizovanými vazbami na rakouské protějšky. Projekt posoudí úroveň partnerství se zaměřením na vzájemné poznávání sousedního státu, regionu, lokality, ale také fungování veřejné správy. K tomu slouží jak společný kabinetní výzkum studentů a akademiků VŠPJ a DUK, tak práce v terénu vč. setkání se zástupci samosprávy, cestovních kanceláří, ubytovacích zařízení a pamětihodností (zahrnuje i zpoplatněné vstupy). Výsledky nejprve představené na konferenci formou putovní výstavy a publikace významně posunou stav vědění o partnerských vztazích mezi příslušnými městy a podpoří tak provázanost česko-rakouského pohraničí.

Vedoucí projektu:

doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Celková částka:

19 971,98 €

Partneři projektu:

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Donau-Universität Krems – Universität für Weiterbildung

 

3. Připravenost památek na německy mluvící klientelu

 

KPF-02-135

Název projektu:

Připravenost památek na německy mluvící klientelu
Bereitschaft der Sehenswürdigkeiten für die deutschsprachigen Klientel

Dotační titul:

Fond malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Období realizace:

1. 3. 2020 - 30. 11. 2021

Anotace:

Záměrem projektu je rozšíření výuky na Vysoké škole polytechnické Jihlava a Jihočeské univerzitě (VŠPJ/JU) konkrétním zapojením studentů do evropského projektu. Prostředkem je analýza stávajícího využití vybraných pamětihodností krajů Vysočina a Jihočeského (KV/JČK), jejich návštěvnosti, propagace (zejm. cizojazyčné resp. v němčině) a dopravní dostupnosti. Projekt navazuje na obdobný projekt Masarykovy univerzity realizovaný v jihomoravském příhraničí (FMP-02-031), pro VŠPJ se jedná o počátek spolupráce s partnerem Donau-Universität Krems (DUK) ve smyslu posílení internacionalizace. Základní myšlenkou je prostřednictvím výzkumných, vzdělávacích a prezentačních aktivit posílit vzájemné poznání v rovině všeobecné/celospolečenské i konkrétní/individuální. Zároveň tím podpořit kulturní identitu a provázanost česko-rakouského pohraničí s cílem zvýšit počet návštěvníků či prodloužit jejich pobyt. Konkrétní výzkum se týká vybraných pamětihodností, které budou zkoumány jako case studies (25 příkladů v Česku, 10 příkladů v Rakousku) prostřednictvím terénního šetření vč. osobní návštěvy pamětihodností a dotazníkového šetření u obyvatel a návštěvníků. Do projektu se dále zapojí relevantní instituce památkové péče, regionálního rozvoje a veřejná správa.

Cílem projektu je zapojit akademické instituce do aplikační roviny česko-rakouské spolupráce prostřednictvím tvorby výstupů pro veřejnou správu obecně a subjekty působící v památkové péči a cestovním ruchu konkrétně. Dojde rovněž ke komparaci situace v modelovém území na české i rakouské straně, zatímco dosavadní aktivity Katedry cestovního ruchu VŠPJ se soustředily na KV (zaměřené na marketing, potenciál území, profil návštěvníka). Cílovou skupinou jsou primárně Bc. cestovního ruchu a Mgr. studenti geografie (10 VŠPJ, 10 JU, 5 DUK regionálního/lokálního rozvoje). Jako konzultanti, ale také odběratelé výstupů se zapojí představitelé měst a obcí, správci pamětihodností, zástupci dalších organizací (např. Národní památkový ústav/NPÚ - pracoviště Telč, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), v širším kontextu odborná i laická veřejnost.

Projekt se skládá ze čtyř navazujících etap/akcí, a to 1. vstupního 1denního workshopu (03/2020 v Jihlavě), 2. kabinetního výzkumu VŠPJ+JU / KV+JČK (03-05/2020), 3. dvou 5denních terénních šetření (06/2020 Kraj Vysočina, 09/2020 Jihočeský kraj) a 4. 2denního závěrečného workshopu (12/2020 na AT-straně Linz/Krems). Žadatel koordinuje rovněž výstupy projektu, konkrétně publikace, putovní výstavu prostřednictvím posterů, jakož i odpovídající propagaci a publicitu. Terénní šetření slouží k doplnění informací a poznatků na místě, jejich verifikaci a CZ-AT komparaci, jeho součástí je vlastní šetření jak u zdejšího obyvatelstva, tak návštěvníků. VŠPJ je zodpovědná za aktivity v modelovém území Kraje Vysočina, jakož i spolupráci s Vysočina Tourism a dalšími subjekty KV.

Vedoucí projektu:

doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Celková částka:

23 472.09 €

Partneři projektu:

Vysoká škola polytechnická Jihlava
JU České Budějovice
Donau-Universität Krems

 

4. Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu

reg. číslo
projektu
M00132
dotační titul: OP Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007 - 2013
období realizace: 1. 6. 2009 - 31. 5. 2012
anotace:

Cestovní ruch má v rakousko-českém příhraničním regionu vysoký potenciál v podobě přírodního bohatství i kulturních památek, rozvíjí se agroturistika, budují nové cyklotrasy, které spojují obě země. Stále platí problém chybějícího příhraničního managementu a marketingu turistických cílů. Hlavním záměrem projektu je vytvořit podmínky pro setkávání odborníků, akademických pracovníků a studentů. Studenti vysokých škol profesně orientovaných na cestovní ruch získají možnost poznat problémy praxe a také prezentovat výsledky své práce na odborném fóru. Přínosem budou nejen setkání, výměna odborných zkušeností a získání kontaktů na mezinárodní úrovni, ale i příležitost publikovat v mezinárodním recenzovaném sborníku.

vedoucí projektu: RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
celková částka: 124 704 €
partneři projektu:

Fachhochschule Wien GmbH

internetové stránky: SCR
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...