Katedra cestovního ruchu
Navigace
Publikováno: 1. 3. 2024 09:32
Autor: Kateřina Krejčí

Odborná činnost pro aplikační sféru

Rok 2023

Brána Jihlavy, p. o.: Marketingový výzkum návštěvníka Jihlavy 2022 - 2023

Cílem průzkumu je stanovit profil návštěvníka Jihlavy. Výzkum obsahově a metodicky navazuje na výzkum návštěvníka Jihlavy 2014 - 2015, který realizovala Katedra cestovního ruchu VŠPJ jako součást výzkumu mezi návštěvníky Kraje Vysočina.

Realizace 8/2022 - 12/2023

Závěrečná zpráva pod názvem Marketingový výzkum návštěvníka Jihlavy 2022 - 2023 je zveřejněna zde

Rok 2022

Vysočina Tourism, p. o.: Potenciál cestovního ruchu v území Kraje Vysočina s vazbou na úzkokolejnou trať Jindřichův Hradec - Obrataň

Studie je vypracována pro potřeby Krajského úřadu Kraje Vysočina, jejím zadavatelem je Vysočina Tourism, p. o.
Studie popisuje a hodnotí potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v území Kraje Vysočina s vazbou na jednokolejnou úzkorozchodnou železniční trať č. 228 Jindřichův Hradec - Obrataň.

Realizace 9/2021 - 6/2022

Závěrečná studie je zveřejněna zde.

Rok 2021

Vysočina Tourism, p. o.: Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019  2020. Profil tuzemského turisty

Z výstupů marketingového výzkumu návštěvníka Kraje Vysočina 2019 – 2020 byla vybrána a zpracována data, která se týkají tuzemských turistů, tj. návštěvníků z ČR, kteří alespoň jednou přenocují.

Realizace 06/2021 - 09/2021

Závěrečná zpráva pod názvem Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020. Profil tuzemského turisty je zveřejněna zde

Rok 2019 - 2020

Kraj Vysočina: Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina

Marketingový výzkum mezi návštěvníky Kraje Vysočina provedený v průběhu 12 navazujících měsíců od října 2019 do září 2020 v 25 lokalitách kraje, statistické vyhodnocení výsledků, provedení analýz a vypracování závěrečné zprávy. Výzkum obsahově a metodicky navazuje na výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2014 - 2015, který realizovala Katedra cestovního ruchu VŠPJ.

Realizace 09/2019 - 03/2021

Závěrečná zpráva pod názvem Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020. Profil návštěvníka je zveřejněna zde.

Rok 2018

Zpracování „Studie potenciálu cestovního ruchu vybraných lokalit se středověkými zříceninami v Kraji Vysočina“ pro potřeby projektu RUINS (CE902) financovaného z programu Interreg CE. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Centrum excelence Telč.

Realizace 06 - 11/2018

Statutární město Jihlava: Marketingový výzkum návštěvníků jihlavské zoo, odborné poradenství, tvorba podkladu pro vznik Studie využitelnosti areálu Modety Jihlava

Realizace 04 - 08/2018

Závěrečná zpráva pod názvem Výzkum návštěvnosti Zoologické zahrady Jihlava je zveřejněna zde.

AOPK - Správa CHKO Moravský kras: Smluvní výzkum návštěvnosti CHKO Moravský kras se zaměřením na disperzi roční návštěvnosti do jarního a podzimního období

Realizace 04 - 12/2018

Závěrečná zpráva pod názvem Výzkum návštěvnosti CHKO Moravský kras je zveřejněna zde.

Smluvní spolupráce s Nadací Charty 77 - portál mapybezbarier.cz

Katedra cestovního ruchu poskytuje od roku 2017 portálu data týkající se průzkumu bezbariérovosti atraktivit a zařízení cestovního ruchu v České republice. Data jsou zanášena do online mapy a tedy využitelná pro osoby se zdravotním postižením.

Smlouva o spolupráci VŠPJ a MENDELU v roce 2018 při zpracování výstupů projektu Interreg V-A SK-CZ Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí

Rok 2016

Statutární město Jihlava: Hodnocení potenciálu cestovního ruchu, výzkum návštěvnosti a výzkum postojů místního obyvatelstva k cestovnímu ruchu na území města Jihlavy

V roce 2016 Katedra cestovního ruchu VŠPJ zpracovala na žádost Statutárního města Jihlava podklady pro tvorbu Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch v Jihlavě. Úkolem týmu katedry bylo zajistit právě část strategie, která se bude týkat cestovního ruchu. Byl proveden výzkum a vyhodnocení názorů návštěvníků a obyvatel města na cestovní ruch, dále byl analyzován potenciál cestovního ruchu v Jihlavě.

Závěrečná zpráva pod názvem Hodnocení potenciálu cestovního ruchu, výzkum návštěvnosti a výzkum postojů místního obyvatelstva k cestovnímu ruchu na území města Jihlavy je uvedena zde.

Rok 2014

Kraj Vysočina: Analýza potenciálu cestovního ruchu v Kraji Vysočina a míra jeho využití

V roce 2014 vypracoval tým odborníků Katedry cestovního ruchu VŠPJ analýzu potenciálu cestovního ruchu v Kraji Vysočina, která je podkladem pro tvorbu strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji.

Dokument pod názvem Analýza potenciálu cestovního ruchu v Kraji Vysočina a míra jeho využití naleznete zde.

Kraj Vysočina: Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2014 - 2015

Marketingový výzkum mezi návštěvníky Kraje Vysočina provedený v průběhu 12 navazujících měsíců v 32 lokalitách kraje. Výsledky výzkumu se staly podkladem pro tvorbu strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina. Hlavní výstupy výzkumu jsou shrnuty v publikaci Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2017). Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu: Příklad Kraje Vysočina. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Rok 2013

Telč: Marketingový průzkum cestovního ruchu

V letech 2012 a 2013 realizovala Katedra cestovního ruchu VŠPJ pro město Telč marketingový průzkum cestovního ruchu a jeho vyhodnocení. Průzkum byl proveden jako zakázka v rámci projektu "Städte im Aufschwung - Města v rozletu".

Závěrečná zpráva Marketingový průzkum cestovního ruchu v Telči 2012 – 2013 je k nahlédnutí zde. 
Informace v regionálním tisku.

Rok 2012

Celostátní seminář:  Aktuální problémy průvodcovské činnosti v cestovním ruchu v ČR

Dne 10. září 2012 uspořádala Katedra cestovního ruchu VŠPJ diskusní seminář na téma „Aktuální problémy průvodcovské činnosti v cestovním ruchu v ČR“.

Diskuse se zúčastnili hosté z Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, zástupci Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace průvodců ČR, Sdružení průvodců, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu a také představitelé akademické sféry.

Zpráva ze semináře

Rok 2008

Marketingová studie cestovního ruchu Subregionu Velké Dářko

Marketingová studie cestovního ruchu mapuje úroveň cestovního ruchu v regionu, posuzuje potenciál jeho dalšího rozvoje a navrhuje opatření pro růst cestovního ruchu v tomto mikroregionou. Studie byla zadána Subregionem Velké Dářko - dobrovolným svazkem obcí se sídlem ve Škrdlovicích.

Plné znění marketingové studie zde.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...