Katedra cestovního ruchu
Navigace
Publikováno: 27. 6. 2024 01:49
Autor: Kateřina Krejčí

Cestovní ruch

Charakteristika studijního programu

Standardní délka studia 6 semestrů, ukončení titulem Bc.

Garant studijního programu: Ing. Ivica Linderová, PhD.

Základním cílem studia je poskytnout prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání, a tím dosáhnout u absolventů připravenosti pro výkon odborných činností v středním managementu provozních, personálních, organizačních i finančních oblastí v organizacích cestovního ruchu i ve veřejné správě. Studijní plán je koncipován tak, aby se absolvent mohl okamžitě zařadit do praxe, ale umožňuje i nadaným studentům pokračování v obdobně orientovaných navazujících magisterských programech.

Důraz je kladen na systematickou spolupráci s aplikační sférou a na zařazení odborníků z praxe do výuky tak, aby bylo zajištěno posílení aktuálně potřebných znalostí a dovedností studentů s ohledem na potřeby trhu a budoucích zaměstnavatelů. Orientace profesně zaměřeného programu Cestovní ruch je dána i povinnou praxí v celkové délce 14 týdnů, během které student své teoretické znalosti a praktické dovednosti ověřuje, rozšiřuje a nabývá tak praktických zkušeností nutných pro svůj další rozvoj. Pro tyto účely je využívána i školní cestovní kancelář.

Studijní program Cestovní ruch má na VŠPJ tradici a je vyučován od roku 2005.  Za období jeho existence studium úspěšně ukončilo přes 2300 studentů.

Absolvent programu Cestovní ruch nalezne uplatnění v organizacích soukromého i veřejného sektoru. Je připraven pro výkon profesí především na úrovni středního managementu v útvarech provozně organizačních, personálních a finančních. V soukromém sektoru se uplatní v různých typech podniků působících v cestovním ruchu, v sektoru veřejném v institucích na všech úrovních veřejné správy. Absolventi se též mohou uplatnit v neziskových organizacích (státních i nestátních).

Profil absolventa

Absolvent získává a prokazuje znalosti:

 • klíčových ekonomických pojmů a kategorií a souvislostí mezi nimi v kontextu hlavních ekonomických teorií a ekonomických škol
 • klíčových pojmů a souvislostí v oblasti cestovního ruchu
 • finanční a účetní problematiky obecně
 • základních matematicko-statistických metod využitelných při zpracování ekonomických dat
 • legislativního rámce fungování ekonomických právnických osob, včetně daňového rámce a způsobů účetního zachycení dat
 • legislativního rámce v návaznosti na svou užší profilaci (provoz typických podniků cestovního ruchu – cestovní kancelář, ubytovací a pohostinské zařízení)
 • aktuálních manažerských přístupů, podnikových činností
 • nástrojů a technologií (IT) typicky využívaných v podnicích cestovního ruchu
 • relevantní pro přípravu na manažerské funkce; rovněž znalosti širších souvislostí a dopadů ekonomické činnosti a principů udržitelného rozvoje
 • v oblasti regionálního rozvoje

Absolvent disponuje následovnými dovednostmi:

 • plánovat operativní a taktické činnosti v hotelovém provozu, cestovní kanceláři včetně kalkulace produktů
 • analyzovat předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu destinace, navrhnout možnosti udržitelného rozvoje cestovního ruchu destinace
 • posoudit a analyzovat dopady ekonomické situace na podnik
 • vypracovat plán marketingového průzkumu a realizovat ho
 • vypracovat podnikatelský záměr
 • aplikovat základní nástroje řízení lidských zdrojů
 • využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, prezentační a analytické práce
 • základní matematicko-statistické analýzy

Další informace k programu

Studium programu Cestovní ruch je zakončeno státní zkouškou ze studijního programu a obhajobou bakalářské práce - další informace naleznete v menu Státní závěrečné zkoušky.

Výuka je zajišťována akademickými pracovníky katedry, externími učiteli z jiných vysokých škol a odborníky z praxe. Katedra spolupracuje s obdobnými katedrami v České republice i v zahraničí a podílí se na zajišťování domácí a zahraniční praxe studentů.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...