Katedra cestovního ruchu
Navigace
Publikováno: 25. 1. 2021 08:57
Autor: Kateřina Krejčí

Cestovní ruch

Studijní plán a jeho struktura

Celkovou studijní zátěž studia (180 kreditů) studenti splní povinnými předměty (celkem 168 kreditů včetně jazyků), povinně volitelnými předměty (celkem 4 kredity) a volitelnými předměty (dle svého výběru, nejméně 8 kreditů).

Studijní plán platný pro studenty, kteří započali studium v ZS 2016/2017

Povinné předměty

Evropská ekonomická integrace, Kulturní dědictví a cestovní ruch, Management, Marketing, Matematika pro CR, Mikroekonomie, Makroekonomie, Marketing cestovního ruchu, Podniková ekonomika, Právo, Úvod do ICT, Aplikovaná statistika, Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Finanční účetnictví pro cestovní ruch, Geografie cestovního ruchu 1, Geografie cestovního ruchu 2, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení, Veřejné finance, Aplikovaná sociální psychologie, Diplomový seminář, Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu, Management destinace, Trvale udržitelný cestovní ruch, Praxe CR.

Povinně volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku, přičemž má možnost volby ze čtyř předmětů:

 • Matematika 2
 • Metodika průvodcovské činnosti
 • Geografické a navigační systémy
 • Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch

Absolvováním jednoho z těchto předmětů získá student požadované 4 kredity.

Volitelné předměty

Široká nabídka volitelných předmětů umožňuje specializaci na jednotlivé oblasti cestovního ruchu (cestovní kanceláře a agentury, hotely, informační centra, státní správu, krajské úřady) a zvyšuje šance k dalšímu studiu nebo umožňuje úspěšné zařazení absolventa do praxe.

Animace v cestovním ruchu, Dějiny cestovního ruchu, Ecommerce v cestovním ruchu, Etika, Finanční matematika, Gastronomie a stolničení, Interpretace místního dědictví, Komunální a regionální politika, Kongresová turistika, Management lázeňství a wellness, Matematický seminář, Multimediální tvorba, Operační výzkum, Péče o kulturní dědictví, Plánování a regionální rozvoj CR, Podnikání fyzické osoby, Pracovní právo, Projektový management v cestovním ruchu, Psychologie kultury, Psychologie osobnosti, Rovnost pohlaví-úvod do gender studies, Selfmanagement a řízení lidských zdrojů, Simulační manažerské hry, Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu, Strategické řízení hotelu, Šetrné formy cestovního ruchu, Tvorba produktů cestovního ruchu, Úvod do metodologie výzkumu, Úvod do rekreologie, Úvod do účetnictví, Veřejné vystupování, Využití Internetu v cestovním ruchu.

Doporučuje se absolvovat dva volitelné předměty ve 4. semestru a dva volitelné předměty v 5. semestru.

Studentům prezenční i kombinované formy studia jsou nabízeny následující specializace, pro které je nutno absolvovat volitelné předměty uvedené v závorce:

 • Podnikání v cestovním ruchu (Selfmanagement a řízení lidských zdrojů + Strategické řízení hotelu)
 • Šetrné formy cestovního ruchu (Projektový management v cestovním ruchu + Šetrné formy cestovního ruchu)
 • Management volného času (Rekreologie – teorie sportovně rekreačních aktivit + Sportovně-rekreační aktivity)
 • Lázeňství a wellness (Selfmanagement a řízení lidských zdrojů + Management lázeňství a wellness)
 • Veřejná správa v cestovním ruchu (Projektový management v cestovním ruchu + Komunální a regionální politika)
 • Kulturní cestovní ruch (Projektový management v cestovním ruchu + Péče o kulturní dědictví)
 • Informační systémy v cestovním ruchu (Multimediální tvorba + Geografické a navigační systémy + Využití internetu v cestovním ruchu)

Výuka cizích jazyků

Student je povinen absolvovat dva cizí jazyky.

 • Cizí jazyk 1: možnost volby AJ, NJ
 • Cizí jazyk 2: možnost volby AJ, NJ, ŠP, RJ, FJ, IJ
 • Volí-li si student jako 1. jazyk NJ, volí si povinně jako 2. jazyk AJ

Další jazyky si student může zapsat podle svého zájmu a aktuální nabídky jako volitelné předměty.

Předměty v cizím jazyce

Studenti prezenční formy studia mají povinnost danou Studijním a zkušebním řádem VŠPJ jeden z předmětů vystudovat v cizím jazyce. Katedra cestovního ruchu aktuálně nabízí cizojazyčné předměty:

V anglickém jazyce

Animation in Tourism, Ecommerce in Hospitality and Tourism, Geography of the Czech Republic, Geopsychology, History and Basic Facts of the Czech Republic, Intercultural Communication, International Marketing for Hospitality and Tourism, Planning and Regional Development of Tourism, Sales Foundations.

V německém jazyce

Tourismus 1, Tourismus 2, Handelskorrespondenz, Wirtschaftsdeutsch.

Dále si studenti mohou vybírat z bohaté nabídky cizojazyčných předmětů, které garantují ostatní katedry VŠPJ. Tyto předměty jsou uvedeny v doporučené studijním plánu: prezenční forma, kombinovaná forma studia.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...