Katedra cestovního ruchu
Navigace
Publikováno: 27. 6. 2024 01:49
Autor: Kateřina Krejčí

Cestovní ruch

Studijní plán a jeho struktura

Celkovou studijní zátěž (180 kreditů) studenti splní povinnými předměty (celkem 146 kreditů), povinně volitelnými předměty (celkem 30 kreditů, z toho na jazyky připadá min. 16 kreditů) a volitelnými předměty (dle svého výběru, nejméně 4 kredity).

Studijní plán platný pro studenty, kteří započali studium v ZS 2024/2025

Povinné předměty

Mikroekonomie, Makroekonomie, Základy cestovního ruchu, Teorie služeb cestovního ruchu, Marketing, Management, Management ubytovacích zařízení, Management cestovních kanceláří a agentur, Management destinace, Podniková ekonomika 1, Matematika, Aplikovaná statistika, Základy finančního účetnictví, Právo, Akademické psaní, Komunikační a prezentační dovednosti, Anglický jazyk, Kulturní dědictví, Geografie cestovního ruchu České republiky, Geografie cestovního ruchu světa, Udržitelný cestovní ruch, Úvod do průvodcovské činnosti, Field Trip, Informační systémy a smart technologie v cestovním ruchu, Seminář k bakalářské práci, Praxe.

Povinně volitelné předměty

Student má možnost volby ze tří bloků povinně volitelných předmětů.

  • Blok 1 - Jazyky: NJ, RJ, ŠJ
  • Blok 2 - Cestovní ruch: Management pohostinských zařízení, Metodika průvodcovské činnosti, Komunální a regionální politika v cestovním ruchu, Plánovaní a regionální rozvoj v cestovním ruchu, Projektový management v cestovním ruchu, Mezinárodní cestovní ruch
  • Blok 3 - Ekonomika a management: Daně, Podniková ekonomika 2, Řízení lidských zdrojů, Simulační manažerské hry

Za povinně volitelné předměty musí student během studia získat minimálně 30 kreditů. Přitom si v každém semestru s výjimkou šestého semestru volí minimálně jeden cizí jazyk z nabídky druhého cizího jazyku. Za druhý cizí jazyk musí student získat minimálně 16 kreditů za celou dobu studia.

Dále si student volí předmět z nabídky, která rozšiřuje a prohlubuje znalosti získané v povinných předmětech, a to:

  • minimálně jeden předmět ze skupiny Cestovní ruch,
  • minimálně jeden předmět ze skupiny Ekonomika a management.

Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů umožňuje rozšíření znalostí a dovedností v návaznosti na jádro studijního programu.

Animace v cestovním ruchu, Business Solution - praktické aplikace, International Business Week, Management lázeňství a wellness, Matematický seminář, Podnikání fyzické osoby, Repetitorium z Mikroekonomie, Právo v cestovním ruchu, Trénink sociálních a manažerských dovedností, Úvod do účetnictví.

Výuka cizích jazyků

Student je povinen absolvovat dva cizí jazyky.

  • Cizí jazyk 1: povinně pro všechny studenty - angličtina
  • Cizí jazyk 2: možnost volby - němčina, španělština, ruština

Další jazyky si student může zapsat podle svého zájmu a aktuální nabídky jako volitelné předměty.

Předměty v cizím jazyce

Studenti prezenční formy studia mají povinnost danou Studijním a zkušebním řádem VŠPJ jeden z předmětů vystudovat v cizím jazyce. Katedra cestovního ruchu aktuálně nabízí cizojazyčné předměty v anglickém jazyce:

Animation in Tourism, Background Studies of the Czech Republic, Digitization in Cultural Tourism, History of the Czech Republic, Intercultural Communication, Planning and Regional Development of Tourism, Practical Training in Tourism.

Dále si studenti mohou vybírat z bohaté nabídky cizojazyčných předmětů, které garantují ostatní katedry VŠPJ. Tyto předměty jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu: prezenční forma, kombinovaná forma studia.


Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...