Odborné zaměření Katedry cestovního ruchu VŠPJ

Demografické změny v Evropě i výrazné změny v demografickém chování obyvatelů České republiky a jejich ekonomické důsledky jsou natolik závažné, že je jim věnována značná pozornost nejenom na úrovni národního hospodářství, ale ve všech oblastech života společnosti. Přestože počet obyvatel České republiky poprvé po 13 letech v roce 2006 vzrostl, je tento jev pouze jevem přechodným, který je dán zejména odloženou porodností relativně silných ročníků žen a dalším snížením mortality. Stárnutí populace bude i nadále významným demografickým trendem, a to ve všech zemích Evropské unie, jejíž populace sice do roku 2060 mírně vzroste, ale významně zestárne. Již v současné době je polovina obyvatel EU starších 40. roků. V roce 2060 bude věkový medián na hodnotě 48 let. Zhruba v polovině tohoto století bude počet starších lidí převyšovat počet dětí již dvojnásobně a Česká republika bude patřit mezi země s nejrychleji stárnoucí populací.

Odborné zaměření katedry vychází z objektivní demografické situace České republiky a z poznatku, že v postindustriální epoše, do níž postupně přecházíme, se na jedné straně zvyšují intelektuální a profesní nároky na lidské zdroje a na druhé straně - vzhledem k navýšení fondu volného času - porostou požadavky na uvědomělé trávení volného času a na regeneraci sil. Významnou roli bude mít cestovní ruch a studenti se již v průběhu vysokoškolské přípravy musí připravit na specifickou skupinu klientů, kterou bude stále více občanů vyšších věkových skupin, včetně hendikepovaných spoluobčanů. Vždyť již nyní se dá na základě demografické statistiky usuzovat, že již do roku 2020 se proces absolutního stárnutí zrychlí a obyvatelstva nad 60 let bude 27%.

Neustále většího významu nabývá sociální cestovní ruch, a v zaměření na jednotlivé cílové segmenty pak přístupný cestovní ruch (osoby se zdravotním znevýhodněním, rodiny s malými dětmi, senioři), seniorský cestovní ruch, cestovní ruch rodin s dětmi (různé věkové kategorie) a také dobrovolnický cestovní ruch.

K odbornému zaměření katedry jsou vypisována témata bakalářských prací. Podrobnosti k tématům získáte u akademických pracovníků katedry.

Další témata naleznete v Informačním systému VŠPJ.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz