Katedra cestovního ruchu

Charakteristika pracoviště

Katedra zajišťuje v rámci programu EKONOMIKA A MANAGEMENT výuku odborných předmětů především pro studijní program CESTOVNÍ RUCH.

Garantovaný studijní program

Cestovní ruch

Vedení a sekretariát katedry

Provozní doba sekretariátu katedry

pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
pátek 8:00 - 12:00 x

Charakteristika studijního programu

Standardní délka studia 6 semestrů, ukončení titulem Bc.
Garant oboru: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Základním cílem studia je poskytnout studentům prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v ekonomické oblasti, použitelné v různých oblastech cestovního ruchu i v dalších činnostech. Hlavní důraz je přitom kladen na praktickou použitelnost získaných poznatků. Zaměření studia vychází z nezbytných teoretických základů a je doplňováno o praktické zkušenosti absolvováním odborných praxí. Široká nabídka volitelných předmětů umožňuje specializaci na jednotlivé oblasti cestovního ruchu (cestovní kanceláře a agentury, hotely, informační centra, státní správu, krajské úřady) a zvyšuje šance k dalšímu studiu nebo umožňuje úspěšné zařazení absolventa do praxe. Tato nabídka je ovlivňována některými trendy blízké budoucnosti vycházejícími z regionálního členění republiky, např. důrazem na rozvoj regionů při transformaci veřejné správy a rozšířením kontaktů mezi regiony v rámci sjednocené Evropy. Studijní program Cestovní ruch umožní absolventům zařazení do praxe právě v těchto perspektivních oblastech. Cílem studia je umožnit studentům získat odborné znalosti a dovednosti potřebné pro řešení specializovaných úkolů v praxi. Absolventi se uplatní na všech pracovištích cestovního ruchu, popř. mají možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech.

Dovednosti a schopnosti absolventa a možnosti uplatnění

 • Řídící činnosti podnikatelských a veřejnosprávních subjektů, činnosti související se založením a chodem podnikatelského subjektu
 • Komunikace v pracovním týmu, koordinace pracovních postupů a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku
 • Koordinace činností různých podnikatelských a veřejnosprávních subjektů činných v cestovním ruchu na úrovni města, regionu, státu
 • Odborné činnosti ve službách aktivního a pasivního cestovního ruchu s ohledem na specifika jednotlivých teritorií, národností a zájmových skupin
 • Používání základních nástrojů řízení v oblasti pracovněprávních vztahů
 • Plánování činností, sestavování rozpočtů a vyhodnocování dosažených ekonomických výsledků
 • Využívání integrovaných informačních systémů a dalších informačních technologií při poskytování služeb cestovního ruchu
 • Činnosti průvodců a delegátů
 • Orientace v právních normách a předpisech cestovního ruchu, kvalitní ovládání právních základů vedení účetnictví
 • Analýza finančních situací, včetně základních daňových otázek, a vyhledání optimálních řešení
 • Střediskové řízení firmy z pohledu manažerského i nákladového, včetně dopadů na účetní a daňový systém
 • Aplikace marketingového řízení v oblasti cestovního ruchu
 • Uplatnění se v oblasti personálního a finančního managementu institucí veřejné správy (informační středisko, kulturní památka, odbory cestovního ruchu městských a krajských úřadů) nebo různých typů podniků působících v cestovním ruchu

Studium programu Cestovní ruch je zakončeno státní zkouškou ze studijního programu a obhajobou bakalářské práce - další informace naleznete v menu Státní závěrečené zkoušky.

Výuka je zajišťována akademickými pracovníky katedry, externími učiteli z jiných vysokých škol a odborníky z praxe. Katedra spolupracuje s obdobnými katedrami v České republice i v zahraničí a podílí se na zajišťování domácí a zahraniční praxe studentů. Zajišťuje rovněž zkoušky průvodců cestovního ruchu pro veřejnost.

Cestovní kancelář a cestovní agentura Vysoké školy polytechnické Jihlava

Povinnou praxi mohou studenti absolvovat také ve školní cestovní kanceláři. VŠPJ je od 7.3.2008 vlastníkem koncese na provozování cestovní kanceláře. Kancelář při VŠPJ byla zřízena za účelem vytvoření prostředí pro získání praktických zkušeností našich studentů v oboru a organizace terénních výukových praxí studentů bakalářského programu Cestovní ruch.

Významné počiny

Cestovatelské promítání

Katedra cestovního ruchu pořádá akce cestovatelského promítání, které se konají v průběhu akademického roku - jednou za měsíc na půdě naší školy, vždy ve středu od 18 hodin.

Seznam témat cestovatelského promítání pro sezónu 2018/2019 naleznete zde.

Mezinárodní den průvodců

VŠPJ se připojuje k celostátní akci, kterou každoročně organizuje Asociace průvodců ČR u příležitosti Mezinárodního dne průvodců v řadě měst České republiky. Mezinárodní den průvodců přináší do Jihlavy bezplatné komentované prohlídky města. Provádějí studenti i pedagogové z Vysoké školy polytechnické Jihlava. Podrobnosti k prohlídkám v roce 2019 naleznete zde.

Členství v organizacích

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz