Projekty operačních programů

Katedra cestovního ruchu VŠPJ se v roce 2022 podílela na řešení dvou česko-rakouských projektů. V projektu ATCZ217 pokračují v součanosti aktivity v rámci udržitelnosti.

1. Digitalizace v cestovním ruchu

 

ATCZ217

Název projektu:

Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu/Zusammenarbeit der Institutionen in Vysočina und Oberösterreich bei der Unterstützung der Qualifizierungserhöhung - Digitalizace v cestovním ruchu/Digitalisierung im Tourismus

Dotační titul:

Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014–⁠2020

Období realizace:

1. 1. 2020 –⁠ 30. 11. 2022

Anotace:

Společnou výzvou pro projekt je vytvoření nové aktivní sítě veřejných institucí v oblasti digitalizace a přispění ke zlepšení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a poskytovateli veřejných služeb v oblasti kulturního cestovního ruchu (CR) v regionech Vysočina a Horní Rakousko. Cílem projektu je zahájit zcela novou systematickou přeshraniční spolupráci vysokoškolských pracovišť - Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen VŠPJ), Johannes Kepler Universität Linz (dále jen JKU) s organizacemi zprostředkovávajícími kulturní dědictví AT-CZ regionu široké veřejnosti –  Vysočina Tourism a Verbund OÖ Museen. Spolupráce bude založena na výměně zkušeností přinášející prospěch pro všechny partnery a na společné aktivitě v oblasti vzdělávání v digitalizaci v kulturním CR (tj. efektivní využití moderních online nástrojů, např. webových stránek, sociálních médií aj. pro potřeby organizací kulturního CR).

Projektové aktivity umožní díky aktivní spolupráci všech projektových partnerů:
a) Společné vytvoření přeshraničního vzdělávacího semináře „Muzeum a cestovní ruch“. V Horním Rakousku nabízí JKU od roku 2007 odborný seminář, který bude zcela inovován, zaměřen na téma digitalizace a bude realizován společně projektovými partnery na AT i CZ území. V rámci programového území se jedná o zcela inovativní vzdělávací záměr. Potenciál institucí kulturního CR (např. muzeí) nebývá plně využit, pracovníci často postrádají znalosti potřebné k efektivní propagaci služeb institucí směrem k široké veřejnosti. Vzdělávání pracovníků povede k síťování institucí a posílení jejich spolupráce, dojde k zatraktivnění muzeí a zvýšení jejich návštěvnosti. V rámci projektu proběhne společná pilotní výuka inovovaného semináře, který bude certifikován organizací ICOM (International Council of Museums).

b) Společné vytvoření nového předmětu v anglickém jazyce na téma digitalizace v kulturním CR na VŠPJ a jeho společnou pilotní výuku. Od roku 2019 nabízí JKU řadu předmětů zaměřených na digitalizaci v CR. Obsah těchto předmětů bude zpřístupněn VŠPJ, dojde k náslechům akademiků VSPJ ve výuce vybraných předmětů na JKU a následně všichni partneři navrhnou strukturu nového předmětu tak, aby byl přizpůsoben českým podmínkám a odpovídal potřebám praxe AT-CZ regionu. Předměty JKU budou  inovovány o poznatky získané na CZ území.

Vedoucí projektu:

RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka:

225 161,91 €

Partneři projektu:

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Johannes Kepler Universität Linz
Verbund OÖ. Museen
Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Internetové stránky:

https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz217_digitalizace-v-cestovnim-ruchu_digitalisierung-im-tourismus

2. Partnerstvím měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje

 

KPF-02-220

Název projektu:

Partnerstvím měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje
Städtepartnerschaften zur Stärkung grenzüberschreitender Regionalentwicklung

Dotační titul:

Fond malých projektů Rakousko-Česká republika v rámci Programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Období realizace:

1. 8. 2021 –⁠ 31. 10. 2022

Anotace:

Součástí "návratu Česka do Evropy" se staly partnerské vztahy mezi městy. V česko-rakouském pohraničí lze zčásti navázat na historické sounáležitosti, jejich rozsah a kvalita však může být některými událostmi zatížena. Aktuálně je v neúplném přehledu evidováno 30 měst krajů Jihočeského, Vysočina a Jihomoravského s institucionalizovanými vazbami na rakouské protějšky. Projekt posoudí úroveň partnerství se zaměřením na vzájemné poznávání sousedního státu, regionu, lokality, ale také fungování veřejné správy. K tomu slouží jak společný kabinetní výzkum studentů a akademiků VŠPJ a DUK, tak práce v terénu vč. setkání se zástupci samosprávy, cestovních kanceláří, ubytovacích zařízení a pamětihodností (zahrnuje i zpoplatněné vstupy). Výsledky nejprve představené na konferenci formou putovní výstavy a publikace významně posunou stav vědění o partnerských vztazích mezi příslušnými městy a podpoří tak provázanost česko-rakouského pohraničí.

Vedoucí projektu:

doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Celková částka:

19 971,98 €

Partneři projektu:

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Donau-Universität Krems – Universität für Weiterbildung

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401