Operační programy EU

1. Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu

reg. číslo
projektu
M00132
dotační titul: OP Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007 - 2013
období realizace: 1. června 2009 - 31. května 2012
anotace:

Cestovní ruch má v rakousko – českém příhraničním regionu vysoký potenciál v podobě přírodního bohatství i kulturních památek, rozvíjí se agroturistika, budují nové cyklotrasy, které spojují obě země. Stále platí problém chybějícího příhraničního managementu a marketingu turistických cílů. Hlavním záměrem projektu je vytvořit podmínky pro setkávání odborníků, akademických pracovníků a studentů. Studenti vysokých škol profesně orientovaných na cestovní ruch získají možnost poznat problémy praxe a také prezentovat výsledky své práce na odborném fóru. Přínosem budou nejen setkání, výměna odborných zkušeností a získání kontaktů na mezinárodní úrovni, ale i příležitost publikovat v mezinárodním recenzovaném sborníku.

vedoucí projektu: RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
celková částka: 124 704 €
partneři projektu:

Fachhochschule Wien GmbH

internetové stránky: SCR

2. Připravenost památek na německy mluvící klientelu

 

KPF-02-135

Název projektu:

Připravenost památek na německy mluvící klientelu
Bereitschaft der Sehenswürdigkeiten für die deutschsprachigen Klientel

Dotační titul:

Fond malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Období realizace:

01.03.2020 - 30.11.2021

Anotace:

Záměrem projektu je rozšíření výuky na Vysoké škole polytechnické Jihlava a Jihočeské univerzitě (VŠPJ/JU) konkrétním zapojením studentů do evropského projektu. Prostředkem je analýza stávajícího využití vybraných pamětihodností krajů Vysočina a Jihočeského (KV/JČK), jejich návštěvnosti, propagace (zejm. cizojazyčné resp. v němčině) a dopravní dostupnosti. Projekt navazuje na obdobný projekt Masarykovy univerzity realizovaný v jihomoravském příhraničí (FMP-02-031), pro VŠPJ se jedná o počátek spolupráce s partnerem Donau-Universität Krems (DUK) ve smyslu posílení internacionalizace. Základní myšlenkou je prostřednictvím výzkumných, vzdělávacích a prezentačních aktivit posílit vzájemné poznání v rovině všeobecné/celospolečenské i konkrétní/individuální. Zároveň tím podpořit kulturní identitu a provázanost česko-rakouského pohraničí s cílem zvýšit počet návštěvníků či prodloužit jejich pobyt. Konkrétní výzkum se týká vybraných pamětihodností, které budou zkoumány jako case studies (25 příkladů v Česku, 10 příkladů v Rakousku) prostřednictvím terénního šetření vč. osobní návštěvy pamětihodností a dotazníkového šetření u obyvatel a návštěvníků. Do projektu se dále zapojí relevantní instituce památkové péče, regionálního rozvoje a veřejná správa.

Cílem projektu je zapojit akademické instituce do aplikační roviny česko-rakouské spolupráce prostřednictvím tvorby výstupů pro veřejnou správu obecně a subjekty působící v památkové péči a cestovním ruchu konkrétně. Dojde rovněž ke komparaci situace v modelovém území na české i rakouské straně, zatímco dosavadní aktivity Katedry cestovního ruchu VŠPJ se soustředily na KV (zaměřené na marketing, potenciál území, profil návštěvníka). Cílovou skupinou jsou primárně Bc. cestovního ruchu a Mgr. studenti geografie (10 VŠPJ, 10 JU, 5 DUK regionálního/lokálního rozvoje). Jako konzultanti, ale také odběratelé výstupů se zapojí představitelé měst a obcí, správci pamětihodností, zástupci dalších organizací (např. Národní památkový ústav/NPÚ - pracoviště Telč, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), v širším kontextu odborná i laická veřejnost.

Projekt se skládá ze čtyř navazujících etap/akcí, a to 1. vstupního 1denního workshopu (03/2020 v Jihlavě), 2. kabinetního výzkumu VŠPJ+JU / KV+JČK (03-05/2020), 3. dvou 5denních terénních šetření (06/2020 Kraj Vysočina, 09/2020 Jihočeský kraj) a 4. 2denního závěrečného workshopu (12/2020 na AT-straně Linz/Krems). Žadatel koordinuje rovněž výstupy projektu, konkrétně publikace, putovní výstavu prostřednictvím posterů, jakož i odpovídající propagaci a publicitu. Terénní šetření slouží k doplnění informací a poznatků na místě, jejich verifikaci a CZ-AT komparaci, jeho součástí je vlastní šetření jak u zdejšího obyvatelstva, tak návštěvníků. VŠPJ je zodpovědná za aktivity v modelovém území Kraje Vysočina, jakož i spolupráci s Vysočina Tourism a dalšími subjekty KV.

Vedoucí projektu:

doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Celková částka:

23 472.09 €

Partneři projektu:

Vysoká škola polytechnická Jihlava
JU České Budějovice
Donau-Universität Krems

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401