Pokyny pro autory

Rokovací jazyk: český, slovenský, anglický, německý

Organizátoři konference si vyhrazují právo provést výběr, které příspěvky budou publikovány. Publikovány budou pouze příspěvky, které souvisí s tematikou akce a úspěšně projdou recenzním řízením. Vybrané příspěvky budou zveřejněny ve sborníku z konference, který bude opět předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference Proceedings database(s).

Ostatní příspěvky, které projdou recenzním řízením, budou zveřejněny v odborném časopisu Studia Turistica (více informací zde).

Příspěvek v plném znění zašlete nejpozději do 13. února 2015 na emailovou adresu konferencecr@vspj.cz.

Struktura příspěvku:

  • název příspěvku česky (nebo v jazyce příspěvku)
  • název příspěvku anglicky
  • jméno a příjmení autora, autorů
  • abstrakt česky (nebo v jazyce příspěvku)
  • klíčová slova česky (nebo v jazyce příspěvku)
  • abstrakt anglicky
  • klíčová slova anglicky
  • text příspěvku (doporučená struktura číslovaných kapitol příspěvku: úvod, teoretické zarámování problematiky; cíl, materiál a metodika; výsledky a diskuse; závěr)
  • abecedně řazený číslovaný seznam použité literatury podle normy ČSN ISO 690
  • plné jméno autora (autorů) včetně titulů, adresy pracoviště, telefonního a emailového kontaktu

Rozsah příspěvku: max. 10 stran (včetně seznamu literatury a abstraktů)

Pokud jsou v textu obrázky, grafy a tabulky, přiložte je k příspěvku rovněž samostatně (obrázky ve formátu .jpeg, grafy v Excelu a tabulky v Excelu, nebo ve Wordu).

Podrobnější pokyny pro zpracování příspěvku naleznete zde.

Šablona pro zpracování příspěvku je k dispozici zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401