Uznávání předmětů

Uznávání předmětů (výpis ze Studijního a zkušebního řádu VŠPJ - platné od 8. 9. 2020)

Článek 16

(1) Student může požádat o uznání předmětů absolvovaných na téže nebo jiné vysoké škole nebo vyšší odborné škole, pokud tyto předměty odpovídají předmětům doporučeného studijního plánu VŠPJ. O uznání předmětů rozhoduje garant studijního programu. V případě předmětů praxe může student požádat o jejich uznání i na základě praxe, kterou absolvoval jinak než v rámci studia na vysoké škole.
(2) Uznané zkoušky a klasifikované zápočty podle odstavce 1 jsou hodnoceny slovem „uznáno“ a nejsou započítávány do průměrné klasifikace studenta. Uznané zápočty podle odstavce 1 jsou hodnoceny slovem „uznáno“. Kreditní hodnota každého uznaného předmětu je uznána ve výši kreditů jako u předmětu vyučovaného ve studijním programu, do kterého byl uchazeč přijat.
(3) Žádost o uznání předmětu musí student podat v elektronické podobě a povinné přílohy v listinné podobě musí doložit na studijní oddělení nejpozději do konce prvního výukového týdne semestru, do kterého plánuje kredity započítat.

Podrobnější podmínky k uznávání studijních předmětů na VŠPJ obsahuje Metodický pokyn k organizaci výuky v akreditovaných studijních programech VŠPJ (MP č. 1/2019).

-----------------------------------------------------

Student může v kterémkoliv semestru žádat o uznání jakéhokoliv předmětu ze svého doporučeného studijního plánu.

Informace k uznání předmětu Praxe naleznete zde. Postup při zadávání do IS je zde.

-----------------------------------------------------

Obecná pravidla, kterými se řídí rozhodování o uznávání předmětů na Katedře cestovního ruchu:

  • Žádosti o uznání předmětů, které garantuje Katedra cestovního ruchu, jsou posuzovány jednotlivě.
  • Je posuzována zvláště míra shody v obsahu, rozsahu a způsobu zakončení.
  • Vedoucí katedry rozhoduje na základě doporučení garanta příslušného předmětu.
  • Nejsou uznávány volitelné předměty.
  • Nejsou uznávány předměty, ve kterých byl žadatel klasifikován stupněm "uspokojivě" (D) a "dostatečně" (E).
  • Při uznávání předmětu bude brána v úvahu doba, která uplynula od absolvování daného předmětu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz