Katedra cestovního ruchu

Cesta: VŠPJ / Katedra cestovního ruchu / O katedře

Katedra cestovního ruchu

Charakteristika pracoviště

Katedra zajišťuje v rámci studijního programu EKONOMIKA A MANAGEMENT výuku odborných předmětů především pro studijní obor CESTOVNÍ RUCH.

Vedení a sekretariát katedry

Úřední hodiny sekretariátu katedry

PO 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
ÚT 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
ST 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
ČT 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
8:00 - 12:00  

Charakteristika studijního oboru Cestovní ruch


Standardní délka studia 6 semestrů, ukončení titulem Bc.
Garant oboru: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Základním cílem studia je poskytnout studentům prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v ekonomické oblasti, použitelné v různých oblastech cestovního ruchu i v dalších činnostech. Hlavní důraz je přitom kladen na praktickou použitelnost získaných poznatků. Zaměření studia vychází z nezbytných teoretických základů a je doplňováno o praktické zkušenosti absolvováním odborných praxí. Široká nabídka volitelných předmětů umožňuje specializaci na jednotlivé oblasti cestovního ruchu (cestovní kanceláře a agentury, hotely, informační centra, státní správu, krajské úřady) a zvyšuje šance k dalšímu studiu nebo umožňuje úspěšné zařazení absolventa do praxe. Tato nabídka je ovlivňována některými trendy blízké budoucnosti vycházejícími z regionálního členění republiky, např. důrazem na rozvoj regionů při transformaci veřejné správy a rozšířením kontaktů mezi regiony v rámci sjednocené Evropy. Studijní obor Cestovní ruch umožní absolventům zařazení do praxe právě v těchto perspektivních oblastech. Cílem studia je umožnit studentům získat odborné znalosti a dovednosti potřebné pro řešení specializovaných úkolů v praxi. Absolventi oboru se uplatní na všech pracovištích cestovního ruchu, popř. mají možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech.

Od akademického roku 2010/2011 jsou studentům oboru Cestovní ruch nabízeny specializace:

 • Podnikání v cestovním ruchu
 • Šetrné formy cestovního ruchu
 • Management volného času
 • Lázeňství a wellness
 • Veřejná správa v cestovním ruchu
 • Kulturní cestovní ruch
 • Informační systémy v cestovním ruchu

Pozn.: Uvedené specializace jsou nabízeny studentům prezenčního i kombinovaného studia, kteří započali studium v akademickém roce 2009/2010 a později. Předměty specializací jsou volitelné a jsou zařazovány do výuky především podle zájmu studentů. Nelze se ale vyhnout určitým omezením v nabídce (personální a finanční možnosti katedry apod.). Absolvování specializací není pro studenty povinné.

Přehled specializací

Podrobnější informace o specializacích v rámci volitelných předmětů naleznete v brožuře pro studenty.

Dovednosti a schopnosti absolventa a možnosti uplatnění

 • Řídící činnosti podnikatelských a veřejnosprávních subjektů, činnosti související se založením a chodem podnikatelského subjektu
 • Komunikace v pracovním týmu, koordinace pracovních postupů a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku
 • Koordinace činností různých podnikatelských a veřejnosprávních subjektů činných v cestovním ruchu na úrovni města, regionu, státu
 • Odborné činnosti ve službách aktivního a pasivního cestovního ruchu s ohledem na specifika jednotlivých teritorií, národností a zájmových skupin
 • Používání základních nástrojů řízení v oblasti pracovněprávních vztahů
 • Plánování činností, sestavování rozpočtů a vyhodnocování dosažených ekonomických výsledků
 • Využívání integrovaných informačních systémů a dalších informačních technologií při poskytování služeb cestovního ruchu
 • Činnosti průvodců a delegátů
 • Orientace v právních normách a předpisech cestovního ruchu, kvalitní ovládání právních základů vedení účetnictví
 • Analýza finančních situací, včetně základních daňových otázek, a vyhledání optimálních řešení
 • Střediskové řízení firmy z pohledu manažerského i nákladového, včetně dopadů na účetní a daňový systém
 • Aplikace marketingového řízení v oblasti cestovního ruchu
 • Uplatnění se v oblasti personálního a finančního managementu institucí veřejné správy (informační středisko, kulturní památka, odbory cestovního ruchu městských a krajských úřadů) nebo různých typů podniků působících v cestovním ruchu

Studium oboru Cestovní ruch je zakončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce - další informace v rubrice "Státní závěrečné zkoušky a bakalářské práce".

Výuka je zajišťována akademickými pracovníky katedry, externími učiteli z jiných vysokých škol a odborníky z praxe. Katedra spolupracuje s obdobnými katedrami v České republice i v zahraničí a podílí se na zajišťování domácí a zahraniční praxe studentů. Rovněž zajišťuje zkoušky průvodců cestovního ruchu pro veřejnost.

VŠPJ je členem významných organizací a asociací v oblasti cestovního ruchu:


Aktuality

07. 11. 2017

Přednáška Proces implementace evorpské Směrnice o souborném poskytování služeb

VŠPJ, Katedra cestovního ruchu ve spolupráci s Evropským hnutím ČR Vás srdečně zve na přednášku JUDr. Renaty Králové, ředitelky Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Více informací naleznete v pozvánce.

více

26. 09. 2017

Mezinárodní studentský workshop „SUSTAINABILITY & TOURISM"

Ve dnech 5. až 8. 9. 2017 se 4 studentky VŠPJ oboru Cestovní ruch (Karina Biben, Karabová Denisa, Bohdana Kyrlyk a Petra Plevová) zúčastnily již 9. ročníku mezinárodního studentského workshopu na téma „Sustainability and tourism", který se konal na půdě partnerské školy Fachhochschule für Management und Kommunikation ve Vídni. Více informací zde.